Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-quipment B.V., statutair gevestigd te Almere, hierna E-quipment te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere, onder nummer 32155264

A. Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder Afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met E-quipment een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkende tot de levering van artikelen door E- quipment aan Afnemer.

Aanbod: elk door E-quipment aan Afnemer verzonden vrijblijvend voorstel welk als doel heeft het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet via elektronische weg.

Artikelen: ieder op grond van de Overeenkomst door Ondernemer aangeboden, te leveren of geleverde artikelen.

Schriftelijk: op schrift of per e-mail.

B. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en Overeenkomst tussen E-quipment en Afnemer, voor zover er niet uitdrukkelijk Schriftelijk van deze voorwaarde is afgeweken door beide partijen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere (algemene) voorwaarden van de Afnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden of nietig zijn, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. E-quipment en de Afnemer zullen dan in samen in overleg gaan om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg plaats vinden naar de geest van deze bepalingen.

Alle afspraken in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van E-quipment wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van E-quipment ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

C. Aanbiedingen/offertes

E-quipment: de besloten vennootschap E-quipment gevestigd te Almere (1327 AA), aan de Veluwezoom 5, handelend onder BTW nummer: NL820961863B01 en Kamer van Koophandel nummer 32155264;

Ieder Aanbod en offerte van E-quipment op de website(s), in mailingen en telefonisch, is vrijblijvend en kan door E-quipment altijd worden herroepen, tenzij nadrukkelijk door E- quipment anders wordt vermeld.

Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden E-quipment niet.

D. Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst

Indien de Afnemer een bestelling plaatst, komt de Overeenkomst (pas) tot stand wanneer E-quipment deze per e-mail aanvaardt.

Bestellingen kunnen op de websites van E-quipment, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

Aan de acceptatie van bestellingen kunnen aanvullende voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal E-quipment in overleg met de Afnemer proberen om een vergelijkbaar artikel te leveren.

E-quipment heeft te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren. Dit zal door E-quipment zo spoedig mogelijk aan de Afnemer worden medegedeeld.

E. Prijzen

De prijzen op de websites van Ondernemer zijn in euro’s en betreffen actuele prijzen. Alle prijzen van E-quipment zijn onder voorbehoud van technische en type fouten.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.

E-quipment is niet gebonden aan de door haar vermelde prijzen wanneer E-quipment aangeeft dat de offerte dan wel een onderdeel van de offerte een kennelijke vergissing is of een druk - of zetfout, misslag of een verschrijving bevat.

E-quipment is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Genoemde prijswijzigingen in dit artikel zullen zo spoedig mogelijk op een gebruikelijke manier worden medegedeeld aan de Afnemer. Het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging geeft geen recht tot levering tegen eerder door E-quipment vermelde prijzen.

F. Levering, transport en risico

E-quipment bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. E-quipment mag voor levering uitgaan van het door Afnemer opgegeven afhaalpunt of straatadres. Het bestelde artikel is voor risico van de Afnemer vanaf aflevering, ook in geval het eigendom nog niet is overgegaan op de Afnemer.

E-quipment tracht de bestelling met gebruikelijke spoed af te leveren. Bij vertraging brengt E-quipment de Afnemer hiervan tijdig op de hoogte, zowel bij vertraging van de hele bestelling als een deel daarvan.

Alle door E-quipment genoemde (leverings)termijnen worden gegeven bij benadering en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en de omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan E-quipment bekend waren. De overeengekomen of genoemde levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

E-quipment behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wanneer een door E-quipment geleverde bestelling artikelen bevat die niet door Afnemer besteld zijn, dan behoort de Afnemer dit direct na ontvangst te melden aan E-quipment. Het recht om deze artikelen te retourneren vervalt zodra Afnemer de verkeerd geleverde artikelen in gebruik neemt of doorverkoopt. Dan zal E-quipment deze artikelen bij de Afnemer in rekening brengen.

De Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking worden gesteld aan de Afnemer dan wel op het moment dat de gekochte zaken bij de Afnemer worden bezorgd. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan zullen de zaken maximaal 3 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en verzekeringskosten, verschuldigd.

G. Betaling

Betaling geschiedt per bank middels de door E-quipment geboden mogelijkheden, tenzij anders overeengekomen.

E-quipment heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van de Afnemer te verlangen.

Betaling dient te geschieden in euro’s zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook.

E-quipment behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. E-quipment zal dit aan de Afnemer mededelen, waarop de bestelling na vooruitbetaling toegezonden zal worden.

Na het verstrijken van de betaaltermijn heeft E-quipment het recht aan de Afnemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 • 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 • 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 • 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

Bij uitblijven van volledige betaling door de Afnemer heeft E-quipment het recht de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door een Schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten totdat de Afnemer alsnog betaald heeft. Dit opschortingsrecht heeft E-quipment ook indien hij, al voordat de Afnemer in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.

De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van het door Afnemer aan E-quipment verschuldigde.

E-quipment behoudt zich het recht voor om een bestelling van een Afnemer vast te houden of te annuleren totdat E-quipment betaling van Afnemer van de factuur op haar rekening heeft bevestigd.

Er worden facturen naar het e-mailadres verzonden dat de Afnemer heeft opgegeven. Wijzigingen van het e-mailadres en de wijze van verzending van facturen kan Afnemer doen door contact op te nemen met E-quipment of wijzigingen in zijn klantaccount door t voeren. Indien E-quipment besluit op verzoek facturen per post te versturen behoudt E- quipment zich het recht toe om een toeslag te berekenen voor de verzendkosten.

Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen Schriftelijk te worden ingediend.

E-quipment heeft het recht om bij nieuwe aangemelde bedrijven een aanbetaling te verlangen van 100%.

H. Eigendomsvoorbehoud

E-quipment behoudt het eigendom van alle aan de Afnemer geleverde en af te leveren artikelen tot het moment dat de Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen aan E- quipment heeft voldaan. Waaronder de te betalen koopprijs eventueel vermeerderd met kosten voor toerekenbaar tekortschieten van Afnemer zoals betaling van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten en rente.

De Afnemer verplicht zich de artikelen zorgvuldig te bewaren zolang het eigendomsvoorbehoud van E-quipment hierop rust.

I. Gebreken, klachttermijnen en garantie

E-quipment staat er voor in dat hetgeen geleverd wordt beantwoordt aan de overeenkomst, met dien verstande dat in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen inzake opgegeven maten, gewichten, aantallen, verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen e.d. niet gelden als een tekortkoming aan de zijde van E-quipment.

De Afnemer dient klachten hierover binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan E-quipment te melden.

Indien de Afnemer geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de termijn van 5 werkdagen, dan wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.

4. 5. 6.

Rechtsvorderingen en verweren tegen E-quipment dat de afgeleverde artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden verlopen na een termijn van één jaar na aflevering. Elke aanspraak van de Afnemer van de geleverde artikelen vervalt daarnaast in ieder geval indien:

 • de gebreken veroorzaakt zijn door gewone slijtage, ondeskundig of onjuiste behandeling of door onjuist onderhoud en opslag van de artikelen;
 • het artikel niet (meer) te identificeren is als zijnde afkomstig van E-quipment.

Als de artikelen aantoonbaar niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan kan E- quipment kiezen. Hetzij de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

J. Ontbinding

1. E-quipment heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke mededeling aan de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen hiervan verliest.

K. Overmacht

De in deze voorwaarden bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, welke E-quipment door overmacht is verhinderd om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Van overmacht aan de zijde van E-quipment is sprake, indien E-quipment na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn, uit deze overeenkomst ontstaande verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, terrorisme, oproer, overstroming, brand- of waterschade, werkstaking, in-en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, alles zowel in het bedrijf van E-quipment als bij derden, van wie E-quipment de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport en daarbij door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van E-quipment ontstaan.

L. Aansprakelijkheid

1. E-quipment is bij de uitvoering van een overeenkomst behoudens opzet niet aansprakelijk voor directe schade. In elk geval is E-quipment nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, vermogensschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van E-quipment is in elk geval beperkt tot de hoogte dat volgens de aansprakelijkheidsverzekering van E-quipment voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van E-Quipment beperkt tot het factuurbedrag van de artikelen.

2. E-quipment kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet behalen van prestaties of eigenschappen van de artikelen, tenzij deze specifiek en uitdrukkelijk door E-quipment zijn gegarandeerd.

M. Geschillen en toepasselijk recht

Op de tussen E-quipment en de Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar E-quipment is gevestigd.