Algemene Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna "Voorwaarden" te noemen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-quipment B.V., statutair gevestigd te Almere, hierna E-quipment te noemen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere, onder nummer 32155264

I. Definities
Onder "Opdrachtgever" wordt in deze Voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met E-quipment een overeenkomst aangaat, waarop de onderhavige Voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
II. Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die door E-quipment worden gedaan, respectievelijk gesloten, gene uitgezonderd, tenzij door E-quipment van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken. Indien Opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van E-quipment prevaleren, tenzij E-quipment uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen.

2. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover Opdrachtgever behoort tot de regelmatige kring van Opdrachtgevers van E-quipment. Dit wordt geacht zo te zijn, als Opdrachtgever tweemaal eerder aan E-quipment een opdracht heeft verstrekt. Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte van E-quipment, of het toevoegen aan de offerte van E-quipment, of het aanbieden van deze Voorwaarden op de website van E-quipment, of op enige andere elektronische manier, waartoe Opdrachtgever toegang heeft ten einde opdrachten te verstrekken.

3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. 4. Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht.

III. Offertes

1. Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van E-quipment zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

IV. Opdracht

1. De Opdrachtgever is ten opzichte van E-quipment volledig verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht verbindt de
Opdrachtgever.

2. E-quipment biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te
plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk
schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging, is E-quipment gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter zake. E-quipment behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3. Bij het plaatsen van een opdracht bij E-quipment dient de Opdrachtgever zichzelf te
identificeren en wordt de Opdrachtgever door E-quipment ge?dentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door E-quipment wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin uw Klantidentificatie genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de Opdrachtgever ondertekende inkooporder. E-quipment kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de Opdrachtgever zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. E-quipment is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de Opdrachtgever ontvangt, de correcte gegevens zijn. E-quipment is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een Opdrachtgever. E-quipment is bijgevolg gerechtigd om aan de Opdrachtgever wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en door deze Opdrachtgever betaald te worden met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De Opdrachtgever is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door E-quipment toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan E-quipment schade lijdt, dient de Opdrachtgever E-quipment hiervoor schadeloos te stellen. De Opdrachtgever dient zodanige veiligheidsmaatregelen en
procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de Opdrachtgever bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, E-quipment onmiddellijk nadat de klant daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

4. Na datum van de opdrachtbevestiging heeft E-quipment het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van E-quipment op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

V. Totstandkoming van overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht van de
Opdrachtgever door E-quipment, waarbij de datum van verzending van de bevestiging
bepalend is. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van E-quipment is de tekst van de
opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud
van de opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan E-quipment kenbaar te maken.

3 Overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn voor E-quipment alleen dan bindend indien deze door de directie of een bevoegd
procuratiehouder schriftelijk zijn bevestigd.

4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van werkzaamheden voor onbepaalde tijd geschiedt per aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

VI. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling

E-quipment is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op E-quipment rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van E-quipment op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door Opdrachtgever.

VII. Levering

1. Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Van voorgaande bepalingen kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval E-quipment bij een niet tijdig verrichte prestatie door de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

2. E-quipment doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven termijn te
verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete,
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft Opdrachtgever niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten.

3. De prestatie wordt als voltooid beschouwd: A. na levering en facturatie door Equipment en Opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd; B. na verloop van 8 werkdagen na factuurdatum, zonder dat Opdrachtgever de zaken heeft gecontroleerd; C. na (gedeeltelijke) ingebruikname voor het in gebruik genomen deel, of indien dit deel onlosmakelijk verbonden is met de overige delen, voor het geheel.

4. E-quipment is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen. E-quipment is gerechtigd de levering op te schorten zolang de Opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft goedgekeurd c.q. verzuimd heeft deze af te nemen.

5. E-quipment is gerechtigd onder rembours te leveren.

VIII. Transport/risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door Opdrachtgever aan E-quipment is verstrekt en door haar werd geaccepteerd, door E-quipment als een goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat E-quipment hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

2. Het risico van de door E-quipment aan Opdrachtgever, respectievelijk bij Opdrachtgever, te leveren, respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de zaken het bedrijfspand en/of magazijn van E-quipment waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

3. Het transport van de zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient de Opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoersdocumenten.

IX. Prijs

1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. De door E-quipment genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van E-quipment. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten.

3. Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de opdracht wordt
verhoogd, heeft E-quipment het recht die verhoging(en) aan Opdrachtgever door te
berekenen.

4. E-quipment is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die E-quipment bekend ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere prijsvorming zou hebben geleid.

5. E-quipment zal in verband met de inwerkingtreding van het 'Besluit verwijdering wit- en bruingoed' van 21 april 1998 in haar prijzen of als aparte post op de factuur een
verwijderingsbijdrage in rekening brengen aan de Opdrachtgever met betrekking tot de zaken die vallen onder voornoemde wetgeving. De Opdrachtgever is verplicht de
verwijderingsbijdrage op dezelfde wijze in rekening te brengen aan zijn afnemer(s) en te bewerkstelligen dat deze verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

X. Betaling

1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, danwel door overmaking op een door E-quipment aangewezen bank- of girorekening binnen de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

2. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is Opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van 1% indien de wettelijke rente lager is dan 1%, van het factuur- of termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.

3. In geval E-quipment zich voor de invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van E-quipment de Opdrachtgever in een voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan E-quipment verschuldigde hoofdsom, renten en kosten. E-quipment is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.

4. Indien E-quipment het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

5. Alle door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

XI. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van E-quipment totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Opdrachtgever mist het recht de door E-quipment geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

3. In geval Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met E-quipment, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is E-quipment gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van E-quipment tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

4. Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te
zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft
plaatsgevonden.

XI. Toerekenbare tekortkoming in nakoming van Opdrachtgever

1. Onverminderd voorgaande bepalingen, is E-quipment gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op te schorten indien Opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt gelegd, zulks onverminderd het recht van E-quipment op schadevergoeding.

2. Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.

3. Alle kosten, die E-quipment in de in dit artikel genoemde gevallen moet maken, met
inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van Opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van het aan E-quipment verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in feite hoger zijn.

XII. Reclames
1. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door E-quipment
slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan E-quipment kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8
werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

3. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van E-quipment. Een voorwaarde hiertoe is dat de aankoop van de betreffende zaken gebeurd is binnen een termijn van 8 werkdagen voor de retouraanvraag. Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van retouraanvraag. E-quipment behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om aanvragen niet te honoreren. Indien E-quipment toelaat dat zaken kunnen worden teruggezonden, zal de klantendienst van E-quipment aan de Opdrachtgever een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken bij het distributiecentrum van E-quipment te worden afgeleverd. Bij
het terugzenden van de zaken moet het retournummer duidelijk vermeld worden op de
bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel zaken die compleet zijn, in ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden aanvaard. De Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van E-quipment, zijn de kosten voor retourzending ten laste van de Opdrachtgever en heeft E-quipment het recht om een vergoeding voor behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

XIII. Garantie
1. De garantie met betrekking tot de door E-quipment geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel betrekking op de fysieke gebreken van het materiele onderstel. E-quipment is slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.

2. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken.
3. E-quipment is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.

XIV. Aansprakelijkheid
Indien en voor zover E-quipment aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht, exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever dienen binnen 8 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

XV. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, is E-quipment gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat E-quipment gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

2. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele prestatieplicht jegens E-quipment waarvan E-quipment afhankelijk is voor de uitvoering van haar prestatie.

3. Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieen, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der mogelijkheid om aan Opdrachtgevers opdracht te werken en verder iedere omstandigheid, die E-quipment redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.

4. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet toerekenbare
tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie maanden wordt opgeschort, is E-quipment gerechtigd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn.

XVI. Gebruiksrecht

1. De navolgende bepalingen zijn in het bijzonder van toepassing, indien E-quipment
software levert.

2. De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de
software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van E-quipment, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3. De Opdrachtgever heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van E-quipment conform de betreffende software licentievoorwaarden.

4. Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van E-quipment of haar toeleverancier te kopieren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sub-licentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

5. De Opdrachtgever is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van
sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting om voor het gebruik van de zaken de
gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende
garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

XVII. Uitvoerbeperkingen
Opdrachtgever verbindt er zich toe de wettelijke Voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde zaken buiten de Europese Unie, heeft de Opdrachtgever de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zal de Opdrachtgever E-quipment vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten en uitgaven.

XVIII. Speciale leveranciersacties
In geval van een actie met een leverancier(s) van E-quipment in het kader waarvan aan de Opdrachtgever een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien de klant een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht de Opdrachtgever zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in haar kantoor ter beschikking te stellen aan E-quipment op haar eerste verzoek, gedurende een termijn van 5 jaar. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat de Opdrachtgever de in het kader van deze actie bestelde zaken aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor E-quipment. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt de Opdrachtgever er zich toe om de hem in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan E-quipment en is E-quipment gerechtigd deze Opdrachtgever verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behoudt E-quipment zich het recht voor om hiervoor van de Opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

XIX. Toepasselijk recht en geschillen
1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Utrecht of, ter keuze van E-quipment, van de woon- of vestigingsplaats van gedaagde, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. E-quipment is gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval E-quipment Opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtgever heeft alsdan gedurende een maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

E-commerce voorwaarden

1. Door het plaatsen van aankooporders middels gebruik van deze website en de e-
commerce aanbiedingen, aanvaardt en verbindt de Klant er zich toe de hier vermelde
voorwaarden (“Voorwaarden”) na te leven. Vanaf aanvaarding van de Voorwaarden, geeft E-quipment de Klant het recht om electronische orders te plaatsen. Het Programma laat de Klant en de gebruikers van de Klant die de toelating hebben om elektronische orders door te geven namens de Klant (“Toegelaten Gebruikers”) toe om de prijzen en productinventarissen van E-quipment te raadplegen en om aankooporders electronisch te doen.

2. Bij het plaatsen van een order mag de Klant gebruik maken van één, of van een
combinatie van account namen, account nummers en andere identificatievormen, zoals paswoorden of andere codes toegewezen aan de Klant (hierna worden deze
identificatievormen afzonderlijk of samen “Klant Identificatie” genoemd).

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Klant Identificatie vertrouwelijk te
houden. De Klant is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn Klant Identificatie. De Klant
verwittigt E-quipment onmiddellijk bij verlies van het paswoord of in geval van misbruik of poging tot misbruik van het paswoord van de Klant of van andere Klant Identificatie.

4. De Klant erkent dat hij geheel verantwoordelijk is voor het gebruik van de Klant Identificatie en erkent dat uitsluitend hij verantwoordelijk is om veiligheidsmaatregelen en -procedures op te stellen om te garanderen dat het gebruik van de Klant Identificatie enkel gebeurt door de Toegelaten Gebruikers voor toegelaten redenen. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de Klant Identificatie door een gewezen, bestaande of toekomstige agent, vertegenwoordiger, werknemer of elke andere persoon, die een Klant Identificatie gekregen heeft. De Klant zal aansprakelijk zijn voor alle wijzigingen betreffende de Toegelaten Gebruikers die de Klant vertegenwoordigen.

5. Bijgevolg stemt de Klant toe dat E-quipment het recht heeft om geheel te kunnen
vertrouwen op de rechtmatigheid en echtheid van de orders die geplaatst zijn door middel van Klant Identificatie en om de goederen te leveren, te factureren en betaling te ontvangen zoals aangeduid op het order.

6. De Klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via het Programma of via andere
elektronische middelen, waarbij de Klant Identificatie wordt vermeld of gebruikt, een geldig en bindend aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

7. De Klant erkent dat E-quipment niet de veiligheid van het Internet kan garanderen,
evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de Klant naar E-quipment door het gebruiken van de juiste Klant Identificatie. Niettegenstaande behoudt Ingram het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin deze data werden ontvangen.

8. De Klant heeft het recht om Toegelaten Gebruikers te wijzigen, bij te voegen of te
schrappen na schriftelijke mededeling middels ontvangstbewijs aan E-quipment. E-quipment stemt toe om deze veranderingen, bijvoegsels of schrappingen te implementeren binnen de vierentwintig (24) uren na ontvangst van een dergelijke schriftelijke mededeling.

9. E-quipment mag op elk moment de onderhavige Voorwaarden wijzigen. Na mededeling van deze veranderingen mag de Klant zijn toegang tot het Programma beëindigen door een opzegtermijn van twee (2) weken. Als dergelijke mededeling niet gegeven wordt aan E-quipment wordt de Klant verondersteld akkoord te gaan met de veranderingen.

10. E-quipment en de Klant kunnen de overeenkomst beëindigen op elk moment en voor om het even welke reden door een opzegtermijn van 15 dagen gegeven bij schriftelijke mededeling. E-quipment heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang te weigeren met onmiddellijke ingang, indien de Klant de Voorwaarden niet nakomt.

11. E-quipment behoudt zich het recht voor om aankooporders geplaatst via het Programma te aanvaarden of te weigeren.

12. Ingeval de Klant een administratie wenst bij te houden van de aankooporders geplaatst via het Programma, dient het orderbevestigingsscherm door de Klant geprint te worden aangezien bij gebreke hiervan de E-quipment factuur de enige documentatie kan zijn die door E-quipment wordt geleverd m.b.t. de aankoop en betaling van E-quipment producten en diensten besteld via het Programma.

13. De Algemene Verkoopsvoorwaarden van E-quipment zullen van toepassing zijn op alle orders geplaatst via het Programma, behalve in geval E-quipment en de Klant een andere overeenkomst afgesloten hebben betreffende de aankoop of licentie van E-quipment produkten die verkocht worden (“Aankoop Overeenkomst”); in dat geval zullen de voorwaarden van deze Aankoop Overeenkomst de aankoop en licentie van E-quipment produkten beheersen, die via het Programma besteld zijn.

14. De partijen gaan ermee akkoord dat E-quipment niet verantwoordelijk zal zijn voor enige bijkomende schade, gevolgschade of bijzondere schade, voortkomend uit of die het resultaat is van elektronische transmissie van orders of andere informatie, zelfs als E-quipment op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

15. De Klant doet hierbij afstand van enige toekomstige betwisting van de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle orders ingevoerd via het Programma, op grond van het feit dat deze elektronisch verstuurd en goedgekeurd worden.

16. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle onkosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten voor telefonie en materiaal voor telecommunicatie, die nodig zijn om het Programma te gebruiken.

17. De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaarden zullen
gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin E-quipment de order aanvaardt. De Klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van E-quipment om op elk moment rechtspleging tegen de Klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de Klant op te eisen.